درس تاریخ معاصر سوم دبیرستان رشته تجربی و ریاضی

در این پست تمام پاورپوینت های تاریخ معاصر را گردآوری کرده ایم و در اختیار شما قرار می دهیم .

لطفا برای دانلود هر کدام از درس ها روی نام درس کلیک کنید.

درس اوّل : حکومت قاجار از آقامحمّدخان تا محمّد شاه

درس دوم:  دوران ناصرالدین شاه 

درس سوم : زمینه های نهضت مشروطه 

درس چهارم : آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزى نهضت مشروطه 

درس پنجم : مشروطه در دوره ی محمّد على شاه 

درس ششم  : دوره ی دوم مشروطه  1288  1293 

درس هفتم : کودتاى 1299

درس هشتم : رضاخان؛ تثبیت قدرت 

درس نهم : ویژگى هاى حکومت رضاشاه 

درس دهم : سقوط رضاشاه 

درس یازدهم : اشغال ایران توسّط متّفقىن و آثار آن 

درس دوازدهم : نهضت ملّى شدن صنعت نفت 

درس سیزدهم : زمینه هاى کودتاى 28 مرداد 

درس چهاردهم : کودتاى بیست و هشتم مرداد 

درس پانزدهم : ربع قرن سیطره ی آمریکا بر ایران 

درس شانزدهم : زمینه ها و هدف های اصلاحات آمریکایی در ایران 

درس هفدهم : پیدایش نهضت روحانیت و اوج گیری بیداری اسلامی 

درس هجدهم : قیام 15 خرداد 

درس نوزدهم : تحولات ایران پس از تبعید امام خمینى 

درس بیستم : ایران در مسیر انقلاب اسلامى 

درس بیست ویکم : پیروزى انقلاب اسلامى 

درس بیست و دوم : دولت موقت مهندس مهدى بازرگان 

درس بیست وسوم : اوّلین دوره ی ریاست جمهورى 

درس بیست و چهارم : جنگ تحمیلى رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران 

درس بیست وپنجم : آرمان ها و دستاوردهاى انقلاب اسلامى 

درس بیست و ششم : بیداری اسلامی در جهان اسلام